Politica de confidenȚialitate

Protecția datelor cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prezentei Politici de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum și alte informații relative prelucrarii datelor cu caracter personal.

Protecția datelor este o prioritate pentru managementul Diskoteka Festival SRL cu sediul social in Bucuresti, Str. Dr. Grigore Taranu nr. 4, Sector 5, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/12994/2018, avand Codul de identificare fiscala RO39858299 este denumita in cele ce urmeaza si DISKOteka Festival. Navigarea pe paginile site-ului nostru e posibila fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situatii specifice precum completarea unui formular de contact, newsletter, cumpararea de abonamente online sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta si prelucra anumite date cu caracter personal. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista niciun fundament statutar pentru aceasta procesare ne obligam sa obtinem consimtamantul de la persoana vizata.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare data in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) si in concordanta cu reglementarile de protectie a datelor specifice tarii in care opereaza DISKOteka Festival. Prin intermediul acestei Politici compania noastra ar dori sa informeze publicul general despre natura, amploarea si scopul pentru care colectam si procesam date cu caracter personal. Pe langa acestea, persoanele vizate sunt informate si asupra drepturilor de care beneficiaza, drepturi reglementate de Regulament. in calitate de operator, DISKOteka Festival a implementat numeroase masuri tehnice si organizationale ca sa asigure protectia completa a datelor personale.

CE DATE PRELUCRAM SI IN CE SCOP?

Prin intermediul Site-ului, îți prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume) și date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon). În plus, prin intermediul Site-ului ne poți furniza și alte informații despre tine care ne sunt necesare, conform celor precizate mai jos.
Astfel, prelucrăm datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
a) Pentru vânzarea de bilete/abonamente pentru festivalul de muzică DISKOteka Festival și / sau de produse/servicii asociate acestuia. Temei juridic de prelucrare: încheierea și executarea unui contract
b) Pentru a-ți transmite prin e-mail comunicări comerciale privind produsele și serviciile noastre si ale partenerilor nostri, similare celor achiziționate de tine sau folosite de tine cu ocazia achizitionarii biletului, cu excepția cazului în care ți-ai exprimat dorința de a nu primi astfel de comunicări comerciale, transmisa catre noi sau dupa caz catre partenerii nostri. Temei juridic de prelucrare: interesul nostru legitim si al partenerilor nostri pentru efectuarea de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare cu cele achizitionate sau folosite cu ocazia achizitionarii biletului, dacă și atât timp cât clientul nu se opune unei astfel de prelucrări. Temei juridic de prelucrare: interesul nostru legitim pentru efectuarea de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare, dacă și atât timp cât clientul nu se opune unei astfel de prelucrări,
c) Pentru a facilita procesul de check-in al biletelor/abonamentelor gestionat de organizatorii DISKOteka Festival, avem nevoie de datele tale cu caracter personal spre a fi utilizate pentru scopurile și în temeiurile indicate în Termeni si Conditii.
d) Pentru a asigura accesul în incinta de desfășurare a DISKOteka Festival doar persoanelor îndreptățite și pentru evitarea fraudelor. De exemplu, în cazul în care un bilet/abonament este tipărit de două persoane diferite, vom putea avea informații cu privire la persoana care a cumpărat respectivul bilet/abonament. Temei juridic de prelucrare: interesul legitim al nostru și al organizatorilor DISKOteka Festival de a asigura accesul legitim la Festival și de a evita fraudele.

CUI DIVULGAM DATELE TALE PERSONALE?

Stocăm datele tale cu caracter personal pe serverele noastre din România, însă vom putea să le stocăm pe platforme cloud operate de furnizori de servicii cloud din Uniunea Europeană. Operatorul va putea, de asemenea, să transmită datele partenerilor contractuali, în scopul realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea lor se face conform legislației în vigoare (furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată, servicii bancare, sau alte servicii). Operatorul va putea transmite datele tale cu caracter personal autorităților publice, în condițiile legii. De asemenea, datele vor putea fi transmise către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai Operatorului. Operatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilicite.

CAT TIMP PASTRAM DATELE TALE PERSONALE?

Vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât contul tău pe Site este activ, plus o perioadă rezonabilă necesară exercitării sau apărării unor drepturi ale noastre în legătură cu utilizarea Site-ului, produsele/serviciile oferite și datele personale prelucrate. Vom înceta să îți transmitem comunicări comerciale privind produsele și serviciile noastre, similar celor achiziționate de tine, imediat după ce îți exprimi dorința de a nu mai primi astfel de comunicări comerciale.

COOKIES

Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Operatorul le transmite către device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:
– Cookie-uri de funcționalitate: aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de funcționalități cum ar fi listele de preferințe;
– Cookie-uri de performanță: aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul în care clienții Operatorului utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor acestuia.
Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile astfel pe www.aboutcookies.org Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe site.

DREPTURILE TALE

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

a) Accesarea datelor: ai dreptul de a obține confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, precum scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor/terții care au acces la datele dvs., perioada pentru care datele sunt păstrate, drepturile tale specifice. De asemenea, poți solicita o copie gratuită a datelor pe care le prelucrăm.
b) Rectificare: ne poți solicita să modificăm datele tale cu caracter personal care sunt incorecte sau, dacă este necesar, să completăm datele, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor suplimentare relevante.
c) Retragerea consimțământului: în cazul în care există prelucrări pe bază de consimțământ, îți vei putea retrage oricând consimțământul;
d) Ștergere: Ne poți solicita să ștergem datele tale atunci când:
– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate și prelucrate;
– ți-ai retras consimțământul (dacă este cazul), iar Operatorul nu are alt temei pentruprelucrarea datelor;
– datele tale sunt prelucrate contrar legii;
– te-ai opus prelucrării datelor tale și nu există alte motive legitime pentru care acestea să fie prelucrate;
– datele tale trebuie șterse conform legii.
e) Opoziție: ai posibilitatea să te opui oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal, pentru motive ce țin de situația ta personală, cu excepția cazurilor în care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
f) Dreptul la portabilitatea datelor ai dreptul să primești datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat prin completarea formularului de înscriere într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
g) Restricționare: poți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile despre acuratețea, actualitatea datelor tale și legalitatea prelucrării acestora, și când, deși noi nu mai avem nevoie de datele tale, trebuie să le păstrăm pentru a stabili, exercita sau susține un drept în instanță, la cererea ta. Pentru a putea exercita drepturile menționate mai sus precum și a obține orice lămuriri / informații suplimentare privind prelucrarea datelor tale, te rugăm să contactezi Operatorul la următoarea adresă: Bucuresti, Str. Dr. Grigore Taranu nr. 4, Sector 5, România.
h) Depunerea unei plângeri: poți depune o plângere legată de prelucrarea datelor tale la Autoritatea Națională Pentru Prelucrarea și Supravegherea Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro); de asemenea, îți poți exercita orice drepturi pe care le ai în legătură cu prelucrarea la alte autorități competente.
NOTA!
(1) În conformitate Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).